interaktivne jezičke radionice

Kurs engleskog jezika / C2 / samostalni nivo

NIVO FOND ČASOVA TIP KURSA VREME TRAJANJA CENA
C2.1. modul 40/20 x 90 min Standardni (2xnedeljno)
Poluintenzivni (3 x nedeljno)
10 nedelja
7 nedelja
170€
C2. 2. modul 40/20 x 90 min Standardni (2xnedeljno)
Poluintenzivni (3 x nedeljno
10 nedelja
7 nedelja
170€
C2 Total 80/40 x 90 min Standardni (2xnedeljno)
Poluintenzivni (3 x nedeljno
20 nedelja
14 nedelja
340€

Na ovom nivou učenik razume praktično sve što čuje ili pročita. Može da rezimira informacije iz raznih usmenih ili pismenih izvora, te ponudi objašnjenja. Takođe, on se izražava spontano, fluentno i precizno u veoma složenim situacijama.

NIVO C2 (40 dvočasa, 10 nastavnih jedinica)

Vokabular: komunikacija; predlozi i izrazi; izreke; idiomi

Gramatika: prosto-prošlo vreme i sadašnji perfekat (priloške odredbe za vreme); rascepljene (cleft) konstrukcije: klauze sa what i it

Komunikativne veštine: objašnjavanje i parafraziranje

Vokabular: prilozi sa pojačanim značenjem; mesto prideva u rečenici; pridevi: opisivanje različitih mesta

Gramatika: relativne klauze sa predlozima; klauze sa participima

Komunikativne veštine: davanje preporuka

Vokabular: konotacija: pridevi koji opisuju pozitivne i negativne karakterne osobine; frazalni glagoli u vezi sa zdravljem; eufemizmi

Gramatika: anticipatorno it; inverzija

Komunikativne veštine: kako biti taktičan

Vokabular: kolokacije u vezi sa vestima; sinonimi; jezik novinarstva

Gramatika: izrazi koji se odnose na budućnost; buduće vreme u prošlosti

Komunikativne veštine: moć ubeđivanja

Vokabular: građenje reči: prefiksi sa višestrukim značenjem; upotreba forme glagol + infinitiv sa to ili glagol + ing; kolokacije glagol-imenica; izrazi u vezi sa poslom

Gramatika: povratne zamenice

Komunikativne veštine: strategije konverzacije

Vokabular: reči sa različitim, ali povezanim značenjem; glagoli koji iskazuju dramatičnost

Gramatika: formalni i neformalni načini poređenja; mesto priloga u rečenici

Komunikativne veštine: kako ispričati priču

Vokabular: izrazi sa get; frazalne imenice; metafore

Gramatika: kondicional; strukture depersonalizovanog izveštavanja

Komunikativne veštine: funkcije i intonacija pitanja

Vokabular: izrazi sa time; upotreba wherever, whoever, whatever; građenje reči: sufiksi; idiomatski izrazi

Gramatika: glagolske forme u prošlosti sa značenjem sadašnjosti ili budućnosti

Komunikativne veštine: obrazlaganje izbora

Vokabular: cena i troškovi; građenje reči: produktivni sufiksi; vesti i ekonomija

Gramatika: prosti oblici nasuprot trajnim oblicima: glagoli sa različitim značenjima; a/an nasuprot one; upotreba few, a few, quite a few

Komunikativne veštine: prezentovanje informacije

Vokabular: kolokacije sa imenicama; antonimi; kolokvijalni jezik

Gramatika: slaganje subjekta i glagola; modalni glagoli: stepeni sigurnosti u vezi sa prošlošću, sadašnjošću i budućnošću

Komunikativne veštine: davanje saveta