interaktivne jezičke radionice

Kurs engleskog jezika

KURS ZA DECU

50€

Trajanje kursa: 2 semestra
Fond časova: 32 + 40
Trajanje časa: 60 minuta
Termini: 2 x nedeljno

KURS ZA TINEJDŽERE

50€

Trajanje kursa: 2 semestra
Fond časova: 32 + 40
Trajanje časa: 60 minuta
Termini: 2 x nedeljno

KURS ZA ODRASLE

Promo

150€

Trajanje kursa: 2 ili 1.5 meseci
Fond časova: 40 časova
Trajanje časa: 90 minuta
Termini: 2 ili 3 x nedeljno

PROGRAM I METODOLOGIJA RADA NA KURSEVIMA ENGLESKOG JEZIKA

Nastava engleskog jezika se odvija u prijatnom ambijentu naše škole na Vračaru u malim grupama (od 3 do 5 polaznika). Ovakvi uslovi omogućavaju efikasniji rad i veću posvećenost profesora svakom od polaznika pojedinačno.

U nastavi se koriste udžbenici britanske izdavačke kuće “Cambridge University Press”. Cilj nastave je osposobljavanje polaznika za komunikaciju na engleskom jeziku, što se postiže analizom gramatičkih pojmova i neophodne leksike za realizaciju komunikativnih zadataka.

predavanje španskog jezika - kurs
kurs italijanskog jezika za tinejdžere linguistico

Kombinovanom metodom radi se na razvoju četiri osnovne veštine: čitanje, pisanje, govor i slušanje. Obrađivanje različitih tema iz života omogućava polazniku da se izražava jasno, potpuno i sa određenim stepenom spontanosti i lakoće. Rad na vokabularu i osnovnim gramatičkim konstrukcijama ima za cilj da učenika osposobi da iskaže svoje mišljenje, stav ili gledište i adekvatno reaguje u osnovnim socijalnim situacijama. Takođe, u nastavi se koriste kako audio tako i video - materijali, a sve u cilju uspešnijeg savladavanja različitih jezičkih celina.

  • Kursevi: opšti, konverzacijski i poslovni engleski
  • Tip kursa: standardni, poluintenzivan ili vikend
  • Trajanje kursa: 10 ili 7 nedelja
  • Fond časova: 40 školskih / 20 dvočasa
  • Dužina časa: 90 minuta
  • Grupa: 3 – 5 polaznika
  • Cena: 150 evra (plaćanje u ratama)
  • Izlazni test i diploma su uračunati u cenu kursa

Konverzacijski engleski

Ovaj kurs je osmišljen tako da kroz osvežavanje već stečenog znanja iz gramatike i obogaćivanje vokabulara pažnju prvenstveno usmeri na usavršavanje konverzacije. Diskusije i dijalozi na različite teme potpomažu da se kod polaznika razvije komunikativna kompetencija. Cilj ovog kursa je da se učenik izražava jasno i potpuno o velikom broju tema, da ume da iskaže svoje mišljenje o aktuelnim dešavanjima i izloži prednosti i mane neke pojave ili događaja.

Da bi polaznik upisao ovaj kurs njegovo znanje engleskog jezika mora biti najmanje na nivou B1. (udžbenik:  Face to Face – Upper Intermediate, Cambridge University Press)

Poslovni engleski

Ovaj kurs se bazira na obnavljanju i ujednačavanju pretpostavljenog stečenog znanja iz   gramatike, ali i razvijanju svih neophodnih veština za aktivno služenje stručnim engleskim   jezikom kroz proširenje vokabulara, obrađivanje stručne terminologije, usavršavanje veština   pisanja poslovnih pisama, mejlova, izveštaja i sažetaka, držanje prezentacija itd. Od učenika se očekuje da razume suštinu konkretnih ili apstraktnih sadržaja u nekom stručnom tekstu i da koristi adekvatnu terminologiju u diskusijama, analizi i rešavanju problema.

Poslovni engleski ima za cilj da osposobi polaznika za uspešno učestvovanje u poslovnim  sastancima vođenim na engleskom jeziku, te da formulisanjem rečenica na osnovu adekvatnog vokabulara prenese poslovne zamisli.

Da bi polaznik upisao ovaj kurs njegovo znanje engleskog jezika mora biti najmanje na nivou B1. (udžbenik: Professional English in Use – Management, Cambridge University Press)

 Zajednicki evropski referentni okvir/ CEFR / nivoi  Zajednicki evropski referentni okvir/ CEFR / nivoi Centar za strane jezike Linguistico / odgovarajuci nivoi
Ispiti i sertifikati
 Elementarni nivo jezika  A1 A1.1 TOEFL
IELTS
BEC
(Advanced) CAE
(Proficiency) CPE
A1.2
A2 A2.1
A2.2
 Samostalni nivo jezika  B1 B1.1
B1.2
B2 B2.1
B2.2
 Kompetentni nivo jezika C1 C1.1
C1.2
C2 C2.1
C2.2

Osnovne informacije o međunarodnom sertifikatu za engleski jezik

TOEFL (Test of English as a Foreign Language) jeste ispit koji traži većina američkih i kanadskih univerziteta kao dokaz o poznavanju engleskog jezika. Ovaj sertifikat o poznavanju engleskog jezika je prihvaćen i u evropskim institucijama visokog obrazovanja i veoma je bitan prilikom izdavanja radne, studentske ili boravišne dozvole.
Budući da ispit za TOEFL tretira i ocenjuje četiri jezičke veštine (čitanje, pisanje, slušanje i govor), sastoji se iz četiri dela.

Svaki deo ispita nosi maksimalno 30 bodova, te maksimalni rezultat ispita iznosi 120 bodova. Ispit TOEFL polože svi kandidati, ali su najčešće zahtevani rezultati od 80 do 100 bodova. Ovaj međunarodni sertifikat o poznavanju engleskog jezika važi 2 godine od polaganja ispita.

IELTS (International English Language Testing System)  jeste najpopularniji test znanja engleskog jezika u svetu. Podnosi se u imigracionim službama kao potvrda o znanju engleskog jezika.
Postoje dve vrste IELTS testa: Academic i General. Za pristup univerzitetima engleskog govornog područja potrebno je polagati Academic verziju testa, dok je General verzija neophodna za odobravanje vize, rad i boravak.  IELTS  test se sastoji iz četiri dela: slušanje, čitanje, pisanje eseja, govor. Svaka celina se pojedinačno ocenjuje i na kraju se izvodi prosek. Raspon ocena je od 1 do 9. Obe verzije testa (Academic i General) iste su u segmentima slušanja i usmenom delu ispita dok se razlikuju kod čitanja i pisanja eseja. IELTS sertifikat važi dve godine od polaganja ispita.

BEC (Business English Certificate) jeste sertifikat koji se najčešće traži u domenu međunarodnog poslovanja prilikom zapošljavanja i evaluacije zaposlenih.  On pokazuje poslodavcima u kojoj se meri služite engleskim jezikom u poslovnom okruženju. Preliminary (odgovara nivou B1), Vantage (odgovara nivou B2) i Higher (odgovara nivou C1) jesu tri nivoa za koja se mogu polagati BEC testovi. Testovi za svaki nivo obuhvataju četiri jezičke veštine: čitanje, slušanje, pisanje i usmeni deo. Svaki deo obuhvata 25% ukupne ocene. Međunarodno poslovanje je oblast zastupljena u sva četiri dela ispita. Težina i složenost teme je prilagođena  nivou koji se polaže. BEC testove priznaju poslodavci širom sveta.  BEC sertifikat vredi zauvek.

CAE (Cambrige Advanced Certificate in English) odgovara C1 nivou Zajedničkog evropskog okvira. CAE test traže poslodavci i univerziteti  kao dokaz o kompetentnom poznavanju i upotrebi  engleskog jezika u profesionalnom i akademskom okruženju. CAE ispit se sastoji iz četiri dela: čitanje, pisanje, slušanje i usmeni deo. Da biste polagali ovaj ispit, potrebno je da znate da pišete složene izveštaje i mejlove, vodite beleške na sastancima i predavanjima, držite prezentacije o složenim temama na engleskom jeziku i da razumete širok spektar tekstova, od naučne fantastike do novinskih članaka. Rezultati ispita su dostupni od četiri do šest nedelja od datuma polaganja ispita.  Ovaj ispit se može polagati u Beogradu, Novom Sadu i Nišu. Jednom stečen CAE sertifikat, ne mora se naknadno obnavljati.

CPE (Cambrige Certificate of Proficiency in English) najviši je kvalifikacioni Kembridž sertifikat o poznavanju engleskog jezika, odgovara C2 nivou Zajedničkog evropskog okvira o učenju stanih jezika. Podnosi se poslodavcima prilikom zapošljavanja na seniorskim menadžerskim pozicijama ili prilikom upisa na osnovne, master ili doktorske studije engleskog govornog područja. Ovaj ispit se sastoji iz četiri celine: slušanje, pisanje, čitanje i usmeni deo. Da biste polagali ovaj ispit, neophodno je da razumete gotovo sve što čujete ili pročitate na engleskom jeziku, koristite i razumete formalni, akademski i kolokvijalni jezik, da ste osposobljeni da pregovarate, raspravljate i diskutujete o najdelikatnijim stavkama složenih tema. Rezultati ispita su dostupni od četiri do šest nedelja od datuma polaganja ispita.  Ovaj ispit se može polagati u Beogradu, Novom Sadu i Nišu. Jednom stečen CPE sertifikat, ne mora se naknadno obnavljati.

Zašto učiti engleski?

Engleski jezik koristi oko 700 miliona ljudi bilo kao maternji ili kao drugi jezik, te se on vrlo često naziva „globalni jezik”. Znanje ovog jezika nam omogućava da komuniciramo sa ljudima širom sveta. Olakšavajuća okolnost prilikom učenja engleskog jezika je ta što smo stalno okruženi ovim jezikom preko filmova, serija, muzike, kao i preko društvenih mreža. Pored toga, znanje engleskog nam omogućava da što uspešnije pretražujemo internet i čitamo sadržaje koji su u skladu sa našim interesovanjima. Jedan od svakako najbitnijih razloga zbog koga treba učiti engleski jezik jeste i taj što je za većinu radnih mesta znanje ovog jezika poželjno, a za neka čak i neophodno. Savladavanjem engleskog jezika moći ćete da čitate originalne Šekspirove drame i sonete, romane sestara Bronte i Virdžinije Vulf, detektivske priče Agate Kristi itd.

a2 nivo stranog jezika