interaktivne jezičke radionice

Kurs engleskog jezika / B2 / viši nivo

NIVO FOND ČASOVA TIP KURSA VREME TRAJANJA CENA
B2.1. modul 40/20 x 90 min Standardni (2xnedeljno)
Poluintenzivni (3 x nedeljno)
10 nedelja
7 nedelja
22.100 rsd
B2. 2. modul 40/20 x 90 min Standardni (2xnedeljno)
Poluintenzivni (3 x nedeljno
10 nedelja
7 nedelja
22.100 rsd
B2 Total 80/40 x 90 min Standardni (2xnedeljno)
Poluintenzivni (3 x nedeljno
20 nedelja
14 nedelja
44.200 rsd

 

Učenik razume kompleksne tekstove u vezi sa kako konkretnim tako i apstraktnim temama, uključujući i tekstove koji koriste terminologiju njegove struke. Sa izvornim govornicima se sporazumeva bez naročitih poteškoća. Na ovom nivou učenik se izražava jasno i detaljno na raznolike teme.

NIVO B2 (40 dvočasa, 12 nastavnih jedinica)

Vokabular: vikend; ono što nam se (ne) dopada; pridevi koji opisuju osećanja

Gramatika: potvrdni, odrični i upitni glagolski oblici

Komunikativne veštine: upitni izrazi (question tags)

Vokabular: kolokacije u vezi sa poslom; u kuhinji; spavanje; pridevi i prilozi

Gramatika: modalni glagoli, be able to, be allowed to, be supposed to; prosto-sadašnje i trajno-sadašnje vreme

Komunikativne veštine: pokazivanje zabrinutosti; davanje i prihvatanje saveta

Vokabular: frazalni glagoli; putovanja; izrazi sa travel, get, go on; građenje reči: sufiksi kojima se grade pridevi i imenice

Gramatika: sadašnji perfekat: iskustvo, nezavršena radnja koja je počela u prošlosti, nedavni događaji; sadašnji perfekat i trajni sadašnji perfekat

Komunikativne veštine: traženje i davanje preporuka

Vokabular: kolokacije u vezi sa muzikom; pridevi koji opisuju karakterne osobine

Gramatika: prosto-prošlo i trajno-prošlo vreme; upotreba used to; prošli perfekat

Komunikativne veštine: umekšavanje stavova i generalizacija

Vokabular: dom; frazalni glagoli; glagolski izrazi; vrste materijala

Gramatika: komparacija; buduće vreme sa will, be going to i trajno-sadašnjim vremenom

Komunikativne veštine: iskazivanje sopstvenih potreba

Vokabular: glagoli make i do; povratne zamenice; sinonimi

Gramatika: prvi kondicional i klauze sa budućom referencom; nulti kondicional; kondicionali sa imperativima i modalnim glagolima

Komunikativne veštine: jezik diskusije

Vokabular: računari; elektronska oprema; upotreba članova: a, an, the, zero

Gramatika: iskazivanje sposobnosti: be able to, manage, have no idea how, be good at; drugi kondicional

Komunikativne veštine: direktna i indirektna pitanja

Vokabular: klimatske promene; građenje reči: prefiksi, sufiksi i antonimi

Gramatika: pasiv; kvantifikatori: a bit of, too much/many, (not) enough, plenty of

Komunikativne veštine: upozorenja i saveti

Vokabular: zdravlje, zdravstveni problemi, simptomi i lečenje; kolokacije u vezi sa vestima; veznici: although, even though, despite, in spite of, however

Gramatika: relativne klauze sa who, that, which, whose, where i when; aktiv i pasiv sadašnjeg perfekta za izražavanje nedavnih događaja

Komunikativne veštine: kod doktora

Vokabular: komunikacija sa ljudima; opisivanje ljudi; frazalni glagoli

Gramatika: upotreba was/were going to, was/were supposed to; modalni glagoli

Komunikativne veštine: traženje i davanje dozvole

Vokabular: stvari koje ljudi rade na poslu; pridevi koji opisuju različite profesije; glagoli izveštavanja

Gramatika: neupravni govor: pitanja, zahtevi i naređenja

Komunikativne veštine: proveravanje informacija

Vokabular: neformalne reči i izrazi; izrazi sa get; građenje reči: srodne reči

Gramatika: treći kondicional

Komunikativne veštine: iskazivanje želja