interaktivne jezičke radionice

Kurs engleskog jezika / C2 / samostalni nivo

NIVO FOND ČASOVA TIP KURSA VREME TRAJANJA CENA
C2.1. modul 40/20 x 90 min Standardni (2xnedeljno)
Poluintenzivni (3 x nedeljno)
10 nedelja
7 nedelja
21.500 rsd
C2. 2. modul 40/20 x 90 min Standardni (2xnedeljno)
Poluintenzivni (3 x nedeljno
10 nedelja
7 nedelja
21.500 rsd
C2 Total 80/40 x 90 min Standardni (2xnedeljno)
Poluintenzivni (3 x nedeljno
20 nedelja
14 nedelja
44.200 rsd

Na ovom nivou učenik razume praktično sve što čuje ili pročita. Može da rezimira informacije iz raznih usmenih ili pismenih izvora, te ponudi objašnjenja. Takođe, on se izražava spontano, fluentno i precizno u veoma složenim situacijama.

NIVO C2 (40 dvočasa, 10 nastavnih jedinica)

Vokabular: komunikacija; predlozi i izrazi; izreke; idiomi

Gramatika: prosto-prošlo vreme i sadašnji perfekat (priloške odredbe za vreme); rascepljene (cleft) konstrukcije: klauze sa what i it

Komunikativne veštine: objašnjavanje i parafraziranje

Vokabular: prilozi sa pojačanim značenjem; mesto prideva u rečenici; pridevi: opisivanje različitih mesta

Gramatika: relativne klauze sa predlozima; klauze sa participima

Komunikativne veštine: davanje preporuka

Vokabular: konotacija: pridevi koji opisuju pozitivne i negativne karakterne osobine; frazalni glagoli u vezi sa zdravljem; eufemizmi

Gramatika: anticipatorno it; inverzija

Komunikativne veštine: kako biti taktičan

Vokabular: kolokacije u vezi sa vestima; sinonimi; jezik novinarstva

Gramatika: izrazi koji se odnose na budućnost; buduće vreme u prošlosti

Komunikativne veštine: moć ubeđivanja

Vokabular: građenje reči: prefiksi sa višestrukim značenjem; upotreba forme glagol + infinitiv sa to ili glagol + ing; kolokacije glagol-imenica; izrazi u vezi sa poslom

Gramatika: povratne zamenice

Komunikativne veštine: strategije konverzacije

Vokabular: reči sa različitim, ali povezanim značenjem; glagoli koji iskazuju dramatičnost

Gramatika: formalni i neformalni načini poređenja; mesto priloga u rečenici

Komunikativne veštine: kako ispričati priču

Vokabular: izrazi sa get; frazalne imenice; metafore

Gramatika: kondicional; strukture depersonalizovanog izveštavanja

Komunikativne veštine: funkcije i intonacija pitanja

Vokabular: izrazi sa time; upotreba wherever, whoever, whatever; građenje reči: sufiksi; idiomatski izrazi

Gramatika: glagolske forme u prošlosti sa značenjem sadašnjosti ili budućnosti

Komunikativne veštine: obrazlaganje izbora

Vokabular: cena i troškovi; građenje reči: produktivni sufiksi; vesti i ekonomija

Gramatika: prosti oblici nasuprot trajnim oblicima: glagoli sa različitim značenjima; a/an nasuprot one; upotreba few, a few, quite a few

Komunikativne veštine: prezentovanje informacije

Vokabular: kolokacije sa imenicama; antonimi; kolokvijalni jezik

Gramatika: slaganje subjekta i glagola; modalni glagoli: stepeni sigurnosti u vezi sa prošlošću, sadašnjošću i budućnošću

Komunikativne veštine: davanje saveta