interaktivne jezičke radionice

Kurs engleskog jezika / B1 / srednji nivo

NIVO FOND ČASOVA TIP KURSA VREME TRAJANJA CENA
B1.1. modul 40/20 x 90 min Standardni (2xnedeljno)
Poluintenzivni (3 x nedeljno)
10 nedelja
7 nedelja
19.500 rsd
B1. 2. modul 40/20 x 90 min Standardni (2xnedeljno)
Poluintenzivni (3 x nedeljno
10 nedelja
7 nedelja
19.500 rsd
B1 Total 80/40 x 90 min Standardni (2xnedeljno)
Poluintenzivni (3 x nedeljno
20 nedelja
14 nedelja
39.000 rsd

Učenik je u stanju da razume glavne ideje razgovora kada se koristi standardni jezik na teme koje su mu poznate, kao što su posao, studije, aktivnosti u slobodno vreme, itd. Ume da se sporazume u većini situacija sa kojima se susreće prilikom putovanja na engleskom govornom području. Na koherentan i precizan način opisuje događaje, lična iskustva, želje i ciljeve, te jasno obrazlaže svoje stavove i planove.

NIVO B1 (40 dvočasa, 12 nastavnih jedinica)

Vokabular: svakodnevni izrazi; upitne reči; posao; pitanja u vezi sa putovanjima; aktivnosti u slobodno vreme; glagoli do, play, go, go to; priloške odredbe i izrazi za vreme

Gramatika: obnavljanje glagolskih oblika i upitnih formi

Komunikativne veštine: pronalaženje zajedničkih interesovanja

Vokabular: nepravilni glagoli; izrazi sa prošlom referencom; međuljudski odnosi; sastavni veznici

Gramatika: prosto-prošlo vreme; trajno-prošlo vreme: potvrdni, upitni i odrični oblik

Komunikativne veštine: kako započeti i završiti razgovor

Vokabular: zapošljavanje; traženje posla; građenje reči: nastavci za imenice

Gramatika : upotreba have to/had to; trajno-sadašnje i prosto-sadašnje vreme; dinamični i statični glagoli

Komunikativne veštine: izvinjenja, razlozi i obećanja

Vokabular: filmovi; muzika; prošli participi; imenice i glagoli u vezi sa televizijom; pridevi sa sufiksima -ed i -ing

Gramatika: sadašnji perfekat: potvrdni, odrični i upitni oblik

Komunikativne veštine: (ne)slaganje sa određenim mišljenjem

Vokabular: kolokacije glagol-imenica; glagoli i predlozi

Gramatika: glagoli predikcije: will, might, will be able to; budući planovi i ambicije: be going to, be planning to, …

Komunikativne veštine: davati ponude i predloge, zahtevati nešto

Vokabular: pridevi koji opisuju karakter; međuljudski odnosi; prefiksi i antonimi prideva: un-, in-, im-, dis-

Gramatika: komparacija: komparativi, a lot, much, a bit, (not) as…as

Komunikativne veštine: kako ostaviti poruku na telefonu

Vokabular: putovanja; stvari koje nosimo na odmor; kvantifikatori; izrazi sa go; problemi koji mogu nastati u hotelu

Gramatika: trajno-sadašnje vreme za buduće planove; kvantifikatori; prisvojne zamenice

Komunikativne veštine: žalbe i zahtevi

Vokabular: opisivanje doma; izlazak na večeru; pridevi koji opisuju različita mesta

Gramatika: sadašnji perfekat za radnju koja je počela u prošlosti i još uvek traje sa for, since i How long…?; modalni glagoli should, shouldn’t, must

Komunikativne veštine: razgovor o različitim gradovima

Vokabular: svakodnevni problemi; pridevi koji opisuju osećanja; frazalni glagoli

Gramatika: prvi kondicional; klauze sa budućom referencom sa when, as soon as, before, after, until; upotreba too, too much, too many, (not) enough

Komunikativne veštine: pozivnice i dogovori

Vokabular: glagoli koji se uglavnom koriste u pasivnom obliku; upotreba članova: a, an, the, zero; u kupovini

Gramatika: pasiv u prosto-sadašnjem vremenu; pasiv u prosto-prošlom vremenu; upotreba used to

Komunikativne veštine: u prodavnici

Vokabular: kolokacije glagol-imenica; krivična dela; određivanje značenja na osnovu konteksta

Gramatika: upotreba sadašnjeg perfekta prilikom saopštavanja vesti sa just, yet i already; relativne klauze sa who, which, that i where

Komunikativne veštine: ponovljena pitanja (echo questions)

Vokabular: novac; neobične aktivnosti; sastavni veznici first, next, then

Gramatika: neupravni govor; drugi kondicional

Komunikativne veštine: opisivanje neobičnih aktivnosti