interaktivne jezičke radionice

Kurs engleskog jezika / A2 / osnovni nivo

NIVO FOND ČASOVA TIP KURSA VREME TRAJANJA CENA
A 2.1. modul 40/20 x 90 min Standardni (2xnedeljno)
Poluintenzivni (3 x nedeljno)
10 nedelja
7 nedelja
19.500 rsd
A2. 2. modul 40/20 x 90 min Standardni (2xnedeljno)
Poluintenzivni (3 x nedeljno
10 nedelja
7 nedelja
19.500 rsd
A2 Total 80/40 x 90 min Standardni (2xnedeljno)
Poluintenzivni (3 x nedeljno
20 nedelja
14 nedelja
39.000 rsd

Učenik razume ustaljene izraze i rečenice koje se tiču ličnih podataka, porodice, kupovine, profesije, itd. Ume da se sporazume u svakodnevnim situacijama i da razmeni informacije na teme koje su mu poznate. Na ovom nivou učenik može da na jednostavan način opiše kako sadašnje tako i prošle događaje.

NIVO A2 (40 dvočasa, 12 nastavnih jedinica)

Vokabular: države i nacionalnosti; brojevi od 0 do 20; brojevi telefona; različite profesije; članovi a/an; brojevi od 20 do 100; lične stvari; množina; pokazne zamenice: this, that, these, those

Gramatika: glagol be: potvrdni, odrični, upitni oblik i Wh – pitanja; lične zamenice i prisvojni pridevi

Komunikativne veštine: predstavljanje i upoznavanje

Vokabular: pridevi; pridevi sa very; porodica; izrazi za vreme (minuti, godine); stvari u kući; prostorni predlozi

Gramatika : upotreba have got; prisvojno ‘s

Komunikativne veštine: razgovor o tačnom vremenu i cenama; kupovina karata

Vokabular: svakodnevne obaveze; aktivnosti u slobodno vreme; izrazi za vreme sa on, in, at, every; meseci i datumi; priloške odredbe za vreme

Gramatika: prosto-sadašnje vreme (I, you, we, they): potvrdni, upitni i odrični oblik; lične zamenice u funkciji subjekta i objekta

Komunikativne veštine: izrazi u vezi sa značajnim danima; davanje predloga

Vokabular: aktivnosti u slobodno vreme; stvari koje nam se (ne)dopadaju; upotreba forme glagol + ing; hrana i piće; brojive i nebrojive imenice

Gramatika: prosto-sadašnje vreme (he, she, it): potvrdni, upitni i odrični oblik

Komunikativne veštine: naručivanje hrane u restoranu

Vokabular: različita mesta u gradu; sobe i stvari u kući; prodavnice; kupovina; upotreba one i ones; odeća

Gramatika: upotreba there is/there are, How much…?/How many…?; some, any, a

Komunikativne veštine: u prodavnici

Vokabular: značajni životni događaji; aktivnosti vikendom; pridevi sa very, really, quite, too

Gramatika: prosto-prošlo vreme: glagol be, pravilni i nepravilni glagoli (potvrdni oblik i Wh – pitanja)

Komunikativne veštine: pokazivanje zainteresovanosti i održavanje komunikacije

Vokabular: filmski žanrovi; muzički žanrovi; izrazi koji se odnose na prošlost sa ago, last i in; upitne reči; članovi a, an i the

Gramatika: prosto-prošlo vreme: upitni i odrični oblik

Komunikativne veštine: diskusija o vestima

Vokabular: praznici; pridevi koji opisuju različita mesta; glagolske kolokacije

Gramatika: upotreba glagola can/can’t za izražavanje mogućnosti; komparativ

Komunikativne veštine: planiranje izleta

Vokabular: posao; načini prevoza; aktivnosti u kući i van kuće; prilozi i pridevi

Gramatika: trajno-sadašnje vreme; prosto-sadašnje nasuprot trajno-sadašnjem vremenu

Komunikativne veštine: telefoniranje

Vokabular: zdravlje; zdravstveni problemi i lečenje; opisivanje izgleda i karaktera drugih ljudi; godišnja doba; klima; građenje reči

Gramatika: imperativ; upotreba should/shouldn’t; pitanja sa like

Komunikativne veštine: razgovor o zdravlju, davanje saveta

Vokabular: glagolske kolokacije; učenje; prostorni predlozi i predlozi kretanja

Gramatika: be going to: potvrdni, odrični i upitni oblik; upotreba glagola might

Komunikativne veštine: traženje i davanje uputstava

Vokabular: jednocifreni i višecifreni brojevi; prošli participi; aerodrom

Gramatika: superlativ; sadašnji perfekat za iskazivanje životnog iskustva: potvrdni, odrični i upitni oblik

Komunikativne veštine: na aerodromu, pozdravljanje